Nerja Wandel Vakantie

let’s get away from it all

Onze algemene reisvoorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere reisovereenkomst met Servizissimo c.b.

Algemene reisvoorwaarden

van Servizissimo c.b. gevestigd te Torrox-Nerja Spanje Iva: ES-E93437085.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden maken deel uit van iedere reisovereenkomst met Servizissimo c.b.. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Servizissimo c.b. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst
1. De reisovereenkomst komt eerst tot stand, wanneer Servizissimo c.b. een schriftelijke boekingsbevestiging aan de wederpartij doet toekomen.
2. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Servizissimo c.b. en/of haar personeel, zijn slechts bindend indien Servizissimo c.b. deze schriftelijk heeft bevestigd.
3. Deelname van de wederpartij aan excursies die niet door Servizissimo c.b. georganiseerd zijn behoren niet tot de met Servizissimo c.b. gesloten reisovereenkomst.

Artikel 3. Hoofdelijkheid en in-de-plaatsstelling
1. Wordt de reisovereenkomst door de wederpartij mede ten behoeve van derden gesloten, dan is de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien. Niettegenstaande het voorgaande zijn voornoemde derden tevens voor hun eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk tegenover Servizissimo c.b..
2. Tijdig voor aanvang van de reis kan de wederpartij zich laten vervangen door een ander, wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
- de ander voldoet aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
- het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend;
De vervanging dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling van de wederpartij aan Servizissimo c.b..

Artikel 4. Wijzigingen door Servizissimo c.b.
1. Servizissimo c.b. heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen indien gewichtige omstandigheden haar daartoe noodzaken. Servizissimo c.b. zal in dat geval de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van Servizissimo c.b. aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Hiervan zal in ieder geval sprake zijn als er vóór de datum van vertrek voor dat gebied een negatief reisadvies is afgegeven door de Nederlandse overheid. Voorts kan ook het gedrag van de wederpartij een gewichtige reden vormen om de reisovereenkomst te wijzigen.
2. Servizissimo c.b. behoudt zich het recht voor een of meerdere onderdelen van de reis te wijzigen of te vervangen als omstandigheden haar daartoe noodzaken. Omstandigheden kunnen onder andere weersomstandigheden zijn.

Artikel 5. Opzegging door Servizissimo c.b.
1. Servizissimo c.b. heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen indien gewichtige omstandigheden, zoals omschreven in artikel 4 lid 1, haar daartoe noodzaken. Hierbij wordt opgemerkt dat gedrag van de wederpartij ook een gewichtige reden kan vormen om de reisovereenkomst op te zeggen. Servizissimo c.b. zal in dat geval de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
2. Bij opzegging wegens gewichtige redenen zal Servizissimo c.b. de reeds betaalde bedragen onmiddellijk restitueren.

Artikel 6. Klachten
1. Klachten dienen altijd individueel en onmiddellijk ter plaatse bij de betreffende reisleiding of vertegenwoordiging gemeld te worden. Deze heeft de uitdrukkelijke opdracht onmiddellijk voor een oplossing zorg te dragen. Zij is echter niet bevoegd toezeggingen te doen. Als de reisleiding of plaatselijke vertegenwoordiging niet in staat is de problemen op te lossen wordt er op verzoek van de wederpartij een verklaring van het probleem opgemaakt, waarvan deze dan een kopie ontvangt. Mocht u ondanks al onze inspanningen toch menen een gerechtvaardigde klacht te hebben, dan dient u deze binnen 14 dagen na thuiskomst schriftelijk in te dienen.
2. Slechts bij het overleggen van de hiervoor bedoelde verklaring of rechtstreekse berichtgeving kan een onderzoek naar eventuele vergoeding volgen.
3. Servizissimo c.b. is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verlies, diefstal en/of beschadiging van reisbagage en/of andere persoonlijke bezittingen. Iedere aansprakelijkheid wordt in deze uitgesloten en Servizissimo c.b. adviseert met klem om een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 7. Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen welke door of vanwege Servizissimo c.b. worden gegeven ter bevordering van een goede uitvoering van de reisovereenkomst en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door diens ongeoorloofde gedragingen. De wederpartij die een zodanige hinder of overlast oplevert, dat een goede uitvoering van het reisarrangement hierdoor in gevaar komt, kan voorts van verdere deelneming worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartij indien en voor zover de hinder of last haar kan worden toegerekend.
2. De wederpartij is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken en eventuele schade onverwijld te melden aan Servizissimo c.b.
3. De wederpartij wordt dringend verzocht zichzelf te verzekeren tegen de gevolgen van verlies, diefstal, beschadigingen van bagage, ziekte, ongeval ter plaatse of tijdens de reis. De wederpartij boekt onder het uitdrukkelijke beding, dat de wederpartij dit erkent als de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij en Servizissimo c.b. hiervoor nimmer aansprakelijk zal stellen. De wederpartij dient hiertoe bij aankomst een vrijwaringsverklaring te ondertekenen.

Artikel 8. Annulering / reisonderbreking
1. Indien de wederpartij de reis annuleert, gelden naast de administratiekosten, de navolgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot de 28e dag voor de startdag: de aanbetaling.
b. bij annulering vanaf de 28e dag tot de 7e dag voor de startdag: 65% van de reissom.
c. bij annulering vanaf de 7e dag tot de startdag 100% van de reissom.
d. bij het niet komen opdagen op de startdag: 100% van de reissom.
Het tijdstip van annulering is de datum waarop de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door Servizissimo c.b..

Artikel 9. Aansprakelijkheid en overmacht
1. Servizissimo c.b is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.
2. Indien de reis niet overeenkomstig de bedoelde verwachtingen verloopt is de wederpartij verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Servizissimo c.b.
3. Servizissimo c.b is slechts verplicht tot vergoeding van schade van de wederpartij indien er sprake is van een tekortkoming welke aan Servizissimo c.b., of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, is toe te rekenen.

Van een aan Servizissimo c.b. toerekenbare tekortkoming zal in ieder geval geen sprake zijn wanneer:
a: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de wederpartij of diens medereizigers; of
b: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of kon worden opgeheven, en is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan een gebeurtenis die de Servizissimo c.b. of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d: de tekortkoming het gevolg is van opzegging door Servizissimo c.b. omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal en de wederpartij hiervan tijdig in kennis is gesteld.
4. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden en welke onafhankelijk van de wil van Servizissimo c.b. bestaan.

Artikel 10. Betaling
1. Na boeking dient de wederpartij binnen 5 dagen Euro 100,- per reiziger, plus de verschuldigde administratiekosten bij wijze van aanbetaling te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk 1 kalendermaand voor de startdatum in het bezit te zijn van Servizissimo c.b., tenzij anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige betaling vervalt het recht te reizen en is Servizissimo c.b. gerechtigd de reis te annuleren.
Bij boekingen binnen 1 kalendermaand voor de startdatum dient de volledige reissom per ommegaande te worden voldaan. De totale reissom dient in alle gevallen vóór de reisdatum door Servizissimo c.b. ontvangen te zijn.