Nerja Wandel Vakantie

let’s get away from it allTe ondertekenen vrijwaring formulier.

 

Vrijwaring formulier

Door ondertekening van dit formulier aanvaardt ondergetekende (de “Deelnemer”) dat noch Servizissimo c.b. noch hun medewerk(st)ers, gidsen en begeleiders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, voor materiële of immateriële schade met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met deelname aan de activiteiten tijdens de Wandel Vakantie Week Nerja georganiseerd door Servizissimo c.b.

Ondergetekende (deelnemer) is zich bewust van het feit dat deelname aan de Actieve Vakantie Week Nerja en de daar binnen door Servizissimo c.b.  georganiseerde activiteiten voor eigen rekening en risico is.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij een uitleg/instructie krijgt, oplet tijdens de uitleg en de uitleg bijwoont.
De deelnemer is verplicht uitleg te vragen indien deze niet gegeven wordt/ hij/zij de uitleg gemist heeft, /hij/zij de uitleg niet begrepen heeft.

Deelnemen aan de activeiten die georganiseerd zijn door Servizissimo c.b. kan een inspannende bezigheid zijn. De deelnemer dient daarom in een redelijke lichamelijke conditie te verkeren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer te beoordelen of hij/zij wel of niet kan deelnemen. Voor en tijdens een activiteit is gebruik van alcohol en/of drugs niet toegestaan. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dit na te leven.

Bij roekeloos gedrag tijdens deelname aan de Actieve Vakantie Week Nerja stelt Servizissimo c.b. Deelnemer aansprakelijk voor alle geleden schade.

De tijdens de Wandel Vakantie Week Nerja gemaakte foto’s kunnen door Servizissimo c.b. worden geplaatst op de eigen website en/of eigen sociale media kanalen. Indien dit niet gewenst wordt dan dient de deelnemer dit voor aanvang van een activiteit expliciet aan te geven.
Servizissimo c.b. zal met zorg bepalen welke foto’s geschikt zijn om te plaatsen.

Deelname Wandel Vakantie Week Nerja datum:

Datum ondertekening vrijwaring:

Voor en achternaam Deelnemer:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Gelezen en accoord - handtekening deelnemer: